Một cuộc sống vì sự sống. Một câu nói ngắn ngủi nhưng nói lên tất cả động lực thúc đẩy bà Maria Pollacci trở thành “người mẹ của nước Ý” vì đã giúp  7644 trẻ em sơ sinh chào đời.

  • Prayers
  • Titles:
    Prayer:
  • Photos
  • Donation
  • Links
  • TOP