Caritas Việt Nam: Thư mời tham gia tuần lễ nâng cao nhận thức toàn cầu với Chiến dịch “Chúng ta cùng nhau”

  • Thứ tư, 09:27 Ngày 19/10/2022
  • Hưởng ứng Chiến dịch “Together We – Chúng ta cùng nhau” của Caritas Quốc tế và theo kế hoạch đề ra, chúng ta sẽ có một Tuần lễ nâng cao nhận thức toàn cầu. Tuần lễ này sẽ kéo dài từ ngày 16-23/10/2022.

    Bài viết liên quan