• Caritas Thanh Hóa: Trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật
  • Caritas Thanh Hóa: Trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

    Trong hai ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2018, Caritas Thanh Hóa phối hợp cùng Caritas Việt Nam và Hiệp Hội Xe Lăn  American Wheelchair Mission đã trao tặng hơn 100 xe lăn, xe lắc và gậy chống cho những người khuyết tật tại huyện Thọ Xuân, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Cẩm Thủy – Thanh Hóa.