Khánh Thành Trường Tư Thục Chuyên Biệt Thanh Tâm Đà Nẵng

  • Thursday, 10:10 Date 23/08/2012
  • Một ngôi trường vừa hoàn thành như bao nhiêu ngôi trường khác giữa Thành phố Đà Nẵng hôm nay, nhưng cô và trò thì lại không bình thường như những ngôi trường khác: Đó là Trường Tư Thục Chuyên Biệt Thanh Tâm do các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Một ngôi trường vừa hoàn thành như bao nhiêu ngôi trường khác giữa Thành phố Đà Nẵng hôm nay, nhưng cô và trò thì lại không bình thường như những ngôi trường khác: Đó là Trường Tư Thục Chuyên Biệt Thanh Tâm do các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Một ngôi trường vừa hoàn thành như bao nhiêu ngôi trường khác giữa Thành phố Đà Nẵng hôm nay, nhưng cô và trò thì lại không bình thường như những ngôi trường khác: Đó là Trường Tư Thục Chuyên Biệt Thanh Tâm do các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Một ngôi trường vừa hoàn thành như bao nhiêu ngôi trường khác giữa Thành phố Đà Nẵng hôm nay, nhưng cô và trò thì lại không bình thường như những ngôi trường khác: Đó là Trường Tư Thục Chuyên Biệt Thanh Tâm do các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Một ngôi trường vừa hoàn thành như bao nhiêu ngôi trường khác giữa Thành phố Đà Nẵng hôm nay, nhưng cô và trò thì lại không bình thường như những ngôi trường khác: Đó là Trường Tư Thục Chuyên Biệt Thanh Tâm do các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Một ngôi trường vừa hoàn thành như bao nhiêu ngôi trường khác giữa Thành phố Đà Nẵng hôm nay, nhưng cô và trò thì lại không bình thường như những ngôi trường khác: Đó là Trường Tư Thục Chuyên Biệt Thanh Tâm do các nữ tu Dòng Thánh Phaolô 

    Most viewed news

    Related posts