• Caritas Sài Gòn: Tổ Chức
  • Caritas Sài Gòn: Tổ Chức

    “Các em nhỏ này chính là đối tượng đặc biệt mà Caritas quan tâm. Cầu mong đây là sự khởi đầu của các công tác phục vụ sau này tại giáo xứ Bùi Môn, mà chúng ta có thể cộng tác và chia sẻ.”