• Nạn bạo hành phụ nữ tại Mêhicô
  • Nạn bạo hành phụ nữ tại Mêhicô

    Thế giới nạn hiện nay có rất nhiều tệ đoan trong đó có nạn bạo hành phụ nữ. Mêhicô là một trong các nước điển hình, đến độ được Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách 25 quốc gia nguy hiểm nhất đối với nữ giới.