• Ước Mong Con Đường Sáng sáng mãi
    • Ước Mong Con Đường Sáng sáng mãi

      Mong sao “Con Đường Sáng” tiếp tục sáng nhờ lời cầu nguyện, nhờ niềm tin - yêu - hy vọng và nhất là nhờ lòng nhân ái của Đức Giêsu Kitô được thể hiện nơi từng người chúng ta.