• Lời Ngỏ  Ban Chuyên Trách HIV/AIDS
    • Lời Ngỏ Ban Chuyên Trách HIV/AIDS

      Xin hãy dừng lại và lắng nghe những dòng tâm sự, những trải nghiệm, những hoạt động và những trăn trở của Người Đồng hành và Người trong cuộc từ trang thông tin này thì bạn sẽ biết họ là ai.