• Lời Ngỏ Ban Hỗ Trợ Người Khuyết Tật 
    • Lời Ngỏ Ban Hỗ Trợ Người Khuyết Tật 

      "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!" (Cv 3,6). Thánh Phêrô đã nhân danh Đức Giêsu Kitô mà chữa lành cho anh què từ lúc mới sinh được khỏi bệnh tại Cửa Đẹp của đền thờ.