• Caritas Việt Nam: Khoá tập huấn kỹ năng theo dõi, giám sát và đánh giá dự án