• Ban Bảo Vệ Môi Trường Caritas Việt Nam
    • Ban Bảo Vệ Môi Trường Caritas Việt Nam

      Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô đã tha thiết kêu gọi mọi thành phần tham gia bảo vệ và chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta.“Trái đất này giờ đây đang kêu khóc vì chúng ta đã tiêm nhiễm lên Chị những mối nguy qua cách sử dụng vô trách nhiệm và lạm dụng của cải vật chất mà Thiên Chúa ban tặng.”