Thư mời hội thảo về Bảo vệ Môi trường danh cho Giáo tỉnh Huế và Giáo tỉnh Sài Gòn

Date 17/05/2018

 

THƯ MỜI

V/v: Tham dự khoá hội thảo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về bảo vệ ngôi nhà chung.

Dành cho Giáo tỉnh Huế và Giáo tỉnh Sài Gòn

 

Lấy thông điệp Laudato Sí của Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm kim chỉ nam cho mọi tư tưởng và hành vi, cũng như nhận thức rõ những tác động do biến đổi khí hậu gây ra, chúng con mời gọi các Caritas Giáo phận tham gia hội thảo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về bảo vệ Ngôi Nhà Chung.


1. Đề tài:

 Chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực truyền thông bảo vệ ngôi nhà chung và giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Mục tiêu khoá hội thảo:

  • Chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực truyền thông bảo vệ Ngôi Nhà Chung và giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • Thúc đẩy liên kết, hỗ trợ giữa các Caritas Giáo phận với nhau và với …

 

Đọc tiếp  • Prayers
  • Titles:
    Prayer:
  • Photos
  • Donation
  • Links
  • TOP