• Tràng hạt Mân Côi, trường học tin cậy mến
  • Tràng hạt Mân Côi, trường học tin cậy mến

    Chúng ta bước vào tháng Mân Côi, rất quan trọng đối với lòng đạo đức bình dân trong Giáo hội Chúa Kitô tại Việt Nam. Tôi muốn nhân cơ hội này ngỏ lời với anh chị em về ý nghĩa sâu xa và đặc tính thực tế của việc lần hạt Mân Côi.