Kế hoạch Tập huấn năm 2013

 • Thứ ba, 10:10 Ngày 08/01/2013
 • KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CỦA CARITAS VIỆT NAM NĂM 2013

  1.    Phương hướng hoạt động:  

  Đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên mà Caritas Việt Nam đề ra trong Kế hoạch Chiến lược 2012-2016.  Vì vậy, chương trình đào tạo được hoạch định lâu dài, với tầm nhìn chiến lược để góp phần đào luyện cho những nhân viên Caritas có tinh thần nhiệt thành, tri thức, bản lĩnh đích thực, sáng tạo, cộng với kỹ năng chuyên môn để có thể làm việc hiệu quả trong môi trường Giáo hội và xã hội với những biến động và thay đổi nhanh chóng hiện nay. Chương trình này nhằm tăng cường nội lực cho nhân viên Caritas về nhiều phương diện nhằm phục vụ con người, đặc biệt người nghèo với tinh thần bác ái của Chúa Kitô. 

   

  2.  Nhận thức hành động:  

  Với tinh thần liên đới và bổ trợ, theo đường hướng chung của Hội nghị Thường niên 2012 vừa qua (từ 28 - 30/11/2012), Caritas Việt Nam tiếp tục hỗ trợ văn phòng Caritas 26 giáo phận qua việc tổ chức các khoá tập huấn năm 2013 (năm thứ ba trong kế hoạch đào tạo 3 năm). Kế hoạch Đào tạo này nhằm giúp các hoạt động bác ái cũng như điều hành văn phòng Caritas các giáo phận ngày càng chuyên môn và hiệu quả. 

  Đồng thời, dựa trên nền tảng Linh Đạo Bác Ái Caritas, việc đào tạo được tổ chức cách hiệu quả là yếu tố then chốt  để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Caritas các giáo phận trong giai đoạn hiện tại cũng như tương lai. 

   

  3. Các mục tiêu và giải pháp thực hiện: 

  Phòng Đào tạo đề nghị một số mục tiêu và giải pháp thực hiện theo đường hướng và mục tiêu chung trong kế hoạch chiến lược của Caritas Việt Nam:   

  a) Tạo động lực và sự nhiệt tâm phục vụ của nhân viên, phát huy nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho công việc Bác ái Xã hội của Caritas 26 giáo phận. 

  b) Nâng cao tầm nhận thức, hiểu biết và kỹ năng thực hành chuyên môn qua các khoá tập huấn, giúp các nhân viên có khả năng làm việc tốt, nhằm thực hiện một cách khả thi và hiệu quả các chương trình hoạt động và dự án. 

  c) Thể hiện tinh thần phát huy nguồn nội lực cách mạnh mẽ, đồng thời hợp tác chân thành với các tổ chức Bác ái Xã hội và các đối tác trong các dự án. 

  d) Xác định ưu tiên cho mỗi giai đoạn phát triển trong kế hoạch đào tạo chung nhằm đạt đến sự phát triển bền vững trong mọi lãnh vực hoạt động.  

  e) Xây dựng chương trình và nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế, nâng cao khả năng ứng dụng trong bối cảnh thực tại của Caritas mỗi giáo phận. 

   

  4.    Kế hoạch tổ chức thực hiện:

   

  4.1. Phân bổ thời gian và địa điểm:

  Phòng Đào tạo và tập huấn thuộc Caritas Việt Nam phối hợp với Nhóm Liên kết tiếp tục tổ chức 5 khoá tập huấn cho nhân viên văn phòng Caritas thuộc Giáo tỉnh Hà Nội và Huế. Riêng Giáo tỉnh TP. Hồ Chí Minh thì chương trình đã hoàn thành vào cuối năm 2012. Dự kiến nếu có điều kiện và thời gian thuận lợi sẽ tổ chức thêm 3 khoá “Tập huấn cho người tập huấn” (Training of Trainer: TOT) cho 3 giáo tỉnh (sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).

   

  Kế hoạch tổ chức thực hiện các khoá tập huấn năm 2013 được thiết kế như sau:

  1.    Từ 09 - 12/04/2013:  Giáo tỉnh Huế, khoá “Viết dự án và lập kế hoạch dự án”.       Giảng viên: Thầy Trần Triêu Ngoã Huyến      Tổ chức tại:  Trung tâm Mục vụ - GP. Đà Nẵng

   

  2.    Từ 07 – 10/05/2013: GT. Hà Nội, Khoá “Quản trị tài chính”.       Giảng viên: Cô Maria Nguyễn Thị Tường Oanh.       Tổ chức tại: TGM Hải Phòng

   

  3.    Từ 04 – 07/06/2013: Giáo tỉnh Huế, Khoá “Theo dõi, giám sát, lượng giá và viết báo cáo dự án”.      Giảng viên: Thầy Trần Triêu Ngoã Huyến      Tổ chức tại: TGM Nha Trang

  4.    Từ ngày 30/07 – 02/08/2013: GT. Hà Nội, Khoá “Viết dự án và lập kế hoạch dự án”.        Giảng viên: Thầy Trần Triêu Ngoã Huyến       Tổ chức tại: TGM  Bùi Chu

   

  5.    Từ ngày 15 – 18/10/2013: GT. Hà Nội, Khoá “Theo dõi, giám sát, lượng giá và viết báo cáo dự án”.      Giảng viên: Thầy Trần Triêu Ngoã Huyến       Tổ chức tại: TGM  Bắc Ninh

  Tham dự viên: -    Giáo tỉnh Hà Nội: mỗi Giáo phận 3 người -    Giáo tỉnh Huế: mỗi Giáo phận 5 người-    Mỗi khoá từ 30- 35 người, gồm Quý Cha Giám đốc, Phó Giám đốc, các nhân viên đang làm việc tại các Phòng/ban của Caritas các giáo phận, có khả năng tiếp thu và truyền đạt lại cho người khác.

   

  4.2. Tổng chi phí các khoá tập huấn Caritas Việt Nam sẽ đảm trách khâu tổ chức và hỗ trợ chêch lệch phí ăn ở của tham dự viên. Nhóm Liên Kết sẽ hỗ trợ phí giảng viên, một phần chi phí di chuyển, phí ăn ở và tài liệu cho các tham dự viên (chi phí từ Dự án).

   

  5.    Lời kết:

  Chương trình đào tạo với tầm nhìn chiến lược là một phương thức hữu hiệu để đạt đến mục tiêu của Kế hoạch chiến lược mà Caritas Việt Nam đã đề ra. Với hoàn cảnh thực tế và những phân tích cụ thể về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Caritas các giáo phận; đồng thời qua kết quả tổng hợp lượng giá từ các khoá tập huấn đã tổ chức và những chia sẻ kinh nghiệm thực tế quý báu của Caritas các giáo phận, chúng ta ngày càng ý thức và quan tâm hơn đến mục tiêu đào tạo nhân lực với những phẩm chất toàn diện.

  Chúng ta có quyền hy vọng rằng khi các thành viên Caritas được học hỏi và nâng cao năng lực chuyên môn thật sự thì chắc chắn việc phục vụ trong các hoạt động bác ái của Giáo hội và xã hội sẽ mang đến hiệu quả tốt đẹp và bền vững.

                                                                                        TP. HCM, ngày 02.01.2013                                                                                          Người lập kế hoạch                                                                                  Nt. Têrêxa Trần Thị Thuỳ Dương                                                                                         Phụ trách Đào tạo CVN

  Bài viết liên quan